?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 沙漠掘金 - 沛_金航U企业管理咨询有限公?/title> <meta name="Keywords" content="沙漠掘金"> <meta name="Description" content="Z详细介绍沙漠掘金产品内容,包括沙漠掘金的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有沙漠掘金新M及最新的市场沙漠掘金h.咨询电话:400-004-6966"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60003/Css/Index.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60003/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script language="javascript" src="js/jquery.js"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST60003/Css/nav.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.tip').mouseover(function(){ var $tip=$('<div id="tip"><div class="t_box"><div><s><i></i></s><img src="'+this.href+'" /></div></div></div>'); $('body').append($tip); $('#tip').show('fast'); }).mouseout(function(){ $('#tip').remove(); }).mousemove(function(e){ $('#tip').css({"top":(e.pageY-60)+"px","left":(e.pageX+30)+"px"}) }) }) </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!-- head_box 头部开?--> <div class="head" id="top"> <ul class="logo"> <li><a href="/"><img src="/uploads/logo/20200824052858.png" alt="沛_金航U企业管理咨询有限公? class="logo"></a></li> </ul> <ul class="menu"> <li><a href="/" class="active">首页</a></li> <li><a href="/sztz/">zd{划</a></li> <li><a href="/cgal14/">_ֽ案例</a></li> <li><a href="/cdzy/">场地资源</a></li> <li><a href="/">青少q训l?/a></li> <li><a href="/about/">关于我们</a></li> </ul> <ul class="h_ewm_box"> <li class="h_ewm"><img src="/template/NEST60003/Images/h_ewm.png" width="20" height="20"><img src="/template/NEST60003/Images/h_ewmt.jpg" width="140" height="140" class="h_ewmt"></li> </ul> <ul class="phone"> <li> <p><img src="/template/NEST60003/Images/20190321155314342610.jpg" title="20190321155314342610.jpg" alt="284238236454120681.jpg"></p> </li> </ul> </div> <!-- head_box 头部l束 --> <!--banner--> <script type="text/javascript"> jQuery(".nav").slide({ type:"menu", titCell:".m", targetCell:".sub", effect:"slideDown", delayTime:300, triggerTime:100,returnDefault:true });</script> <div style="width:100%; height:700px; overflow:hidden;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=700 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20200827024954.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20200828111029.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20200828112607.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="" alt="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/NEST60003/js/product.js" type="text/javascript"></script> </div> <!--banner--> <script type="text/javascript"> function getsearchtitle(keywords){ document.getElementById('keywords').value=keywords; document.home_search.submit(); } </script> <!-- 搜烦与左侧漂?--> <div class="home_search"> <form name="home_search" id="home_search" action="/key.aspx" method="post" onSubmit="return form_search();"> <ul class="ul"> <li class="li_text">热门Q? <a onClick="getsearchtitle('文化')" href="/">矛_庄户外拓展训l?/a> |  <a onClick="getsearchtitle('q会')" href="/">矛_庄拓展训l?/a> |  <a onClick="getsearchtitle('室内')" href="/">矛_庄拓展培?/a> |  </li> <li class="li_search"> <input name="keywords" id="keywords" type="text" class="input_text"> <input name="" type="submit" class="input_submit" value=""> </li> <li class="li_xqdz"> <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </form> </div> <!-- pic 首页qȝ?l束 --> <div id="main" class="clearfix"> <div id="sideBar" class="floatL"> <div class="prouduct_left"> <span>●PRODUCT</span> <ul class="cp_big"> <h3><a href="/supply/" >金航U精品课E?/a></h3> <li><a href="/sjappdx/">手机定向</a></li> <li><a href="/dxtj/">主题</a></li> <li><a href="/jdtz/">拓展</a></li> <li><a href="/scxl/">徒步</a></li> <li><a href="/tdspxl/">沙盘</a></li> <li><a href="/sztz/">{划</a></li> <li><a href="/qwydh/">q动</a></li> <li><a href="/cdzy/">场地资源</a></li> <li><a href="/cgal14/">成功案例</a></li> </ul> <div class="prouduct_l_bottom"> <span><a href="/sztz/" title="培训师展C?>评<br> 展示</a></span> <b><a href="/contact/" target="_blank">联系<br> 我们</a></b> <em>金航U培训定制热U?br> <strong>400-004-6966</strong></em> </div> </div> <div class="sideboxk"> <div class="conTitle"> <p> 联系我们</p> </div> <div class="conList"> <ul> <li class="coname">沛_金航U企业管理咨询有限公?/li> <li>联系人:王经?/li> <li>电话Q?00-004-6966</li> <li>手机Q?3933881302</li> <!--<li>传真Q?/li>--> <li>邮箱Q?a href="mailto:1366895510@qq.com" rel="nofollow">1366895510@qq.com</a></li> <li style="width:250px;">|址Q?a href="http://www.udttaxzx.buzz" rel="nofollow">www.udttaxzx.buzz</a> </li> <li>地址Q石家庄桥东区大径街鼎嘉府邸4?单元301</li> </ul> </div> </div> </div> <div id="conts" class="floatR"> <div class="info"> <div class="infoTitle"> <p> 产品展示<span> / PRODUCT</span></p> </div> <div class="dsite"> 您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/tdspxl/">沙盘</a> > <a href="/supply/95.html">沙漠掘金</a></div> <div class="infonn"> <div class="xiangxi clear"> <div class="xz"> <a class="tip"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28155/202007111742073472815560694.jpg?path=www.udttaxzx.buzz/uploads/cp/202007111742073472815560694.jpg" width="175" height="131" alt="沙漠掘金" /></a> </div> <div class="xy"> <h1> <p> 名称Q沙漠掘?/p> </h1> <p> 品牌Q?/p> <p> 规格Q?/p> <p> hQ?/p> <p> 旉Q?020/7/11 0:00:00</p> </div> </div> <hr /> <div class="proshow"> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;line-height:2;"><a href="http://www.udttaxzx.buzz/supply/95.html" target="_blank">沙漠掘金</a></span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">评介绍Q?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">金航U体验式<a href="http://www.udttaxzx.buzz/tdspxl/" target="_blank">沙盘</a>评是通过沙盘模拟游戏Q集知识性、趣x、对抗性于一体的l营理cd战演l课E?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">  利用沙盘的各U应用工P通过角色扮演、情景演l以及对企业l营理的模拟来培养学员团队_和全面提升管理能力。沙盘模拟经营这U体验加感悟式的教学培训有别于传l教导式的培训方式,让学员在错误中学习方法,在失败中感悟真知。学员也可以在不同阶D同老师q行充分的互动交,加之自己的体验来帮助q发现^时经营中常见的问题及L解决思\?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">评收益Q?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">1、通过沙盘模拟评能提高中高l理人员的决{能力及长期规划能力,q一步理解决{对企业l营的媄响力;加强各部门之间的沟通技?增强与其他部门的沟通能?理解q学会培d队协作效?从而提高学员的l营理l验 ?</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">2、提高了学员的团队凝聚力。沙盘经营模拟课E让学员在参与的q程中相互协作,怺帮助。沙盘课E不是一U可以一人完成的评Q每一个角色都要各司其职,配合其他部门的工作,在交的基础上共同徏设企业的发展?nbsp; </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">3、改变了传统的教学模式。沙盘经营模拟课E将理论与实践融Z体、将角色扮演与岗位体验集于一w的设计思\,使学员在参与、体验中完成了从知识到技能的转化,q种体验式教学方式完全不同于传统理论教学及案例教?是教学方式的一大创新?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">沙漠掘金评介绍Q“沙漠掘金”课E是对团队运作时可能出现的h员合作、沟通、竞争、压力及冲突{问题进行深度挖掘、分析和扑ֈ解决Ҏ的专业体验课E。所有学员按比例q行分组Q模拟若q只驼队到沙漠中q行挖掘金块的比赛。每支队伍出发前都配发一定数量的现金Q可以购得等L物资。另外,每支队伍q配有一只负?000的骆驼。整个掘金之旅行E?5天,在掘金的旅途中Q会遇到不同的天气。此外,在大本营内还有一位智慧老hQ据说能告诉你有x漠的U密……凭借有限的水、食物和旉Q他们能成功挖掘金子后安全返回吗Q?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">沙漠掘金培训目标Q透过zd的体验引|发掘出团队做好目标设定及目标理的重要性,q能发现资源的不当用所造成团队或公司的影响及破坏,对于公司ȝq可以训l领D力,更重要的是能够协助公司在理、销售、沟通等斚wQ运用团体活动的方式Q在不知不觉中去昄出问题,发掘出问题的Ҏ实质Q而让学员亲n体会公司的问题所在,q找到立竿见q解决Ҏ?/span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28155/202007111742251442815596395.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> </div> <div class="relatv"> <p class="uppage"> 上一条:<a href="/supply/96.html">狩猎?/a></p> <p class="nextpage"> 下一条:<a href="/supply/94.html">取水游戏</a></p> </div> </div> <div class="tag"> ♥ 相关标签Q? <p> 来源Q?a href='http://www.udttaxzx.buzz/supply/95.html'>http://www.udttaxzx.buzz/supply/95.html</a></p> <p> 旉Q?020/7/11 0:00:00</p> </div> <div class="rtt"> •相关新闻</div> <hr /> <div class="infons"> <ul> <li><a href="/news/265.html" title='矛_庄拓展综合性的训练zd 拓展训练可以很好的激发创新进取精? target="_blank" rel="nofollow">矛_庄拓展综合性的训练zd 拓展训练可以很好的激发创新进取精?/a> </li> <li><a href="/news/264.html" title='【推荐】综合性的训练zd_拓展培训的h? target="_blank" rel="nofollow">【推荐】综合性的训练zd_拓展培训的h?/a> </li> <li><a href="/news/263.html" title='【推荐】拓展训l是现在企业必不可少的_拓展培训的h? target="_blank" rel="nofollow">【推荐】拓展训l是现在企业必不可少的_拓展培训的h?/a> </li> <li><a href="/news/262.html" title='矛_庄拓展公司拓展训l要注意安全 训练中学员应该注意什? target="_blank" rel="nofollow">矛_庄拓展公司拓展训l要注意安全 训练中学员应该注意什?/a> </li> <li><a href="/news/261.html" title='【推荐】拓展训l是什么_拓展培训多元素模? target="_blank" rel="nofollow">【推荐】拓展训l是什么_拓展培训多元素模?/a> </li> <li><a href="/news/260.html" title='【汇怅R企业能才拓展训l中获得什么? 拓展培训的教学环境中存在的物有很大的关系' target="_blank" rel="nofollow">【汇怅R企业能才拓展训l中获得什么? 拓展培训的教学环境中存在?/a> </li> </ul> </div> <div class="rtt"> •相关产品 </div> <hr /> <div class="infopro"> <ul> <li><a class="li" href="/supply/142.html" title="众美传媒" rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28155/202011051525313162815582390.jpg?path=www.udttaxzx.buzz/uploads/cp/202011051525313162815582390.jpg" alt="众美传媒" width="215px" height="161px" /></a><a href="/supply/142.html" title="众美传媒" rel="nofollow">众美传媒</a> </li> <li><a class="li" href="/supply/141.html" title="中国邮政" rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28155/202011051514478632815570178.jpg?path=www.udttaxzx.buzz/uploads/cp/202011051514478632815570178.jpg" alt="中国邮政" width="215px" height="161px" /></a><a href="/supply/141.html" title="中国邮政" rel="nofollow">中国邮政</a> </li> <li><a class="li" href="/supply/140.html" title="阛_? rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28155/202011051515129412815514561.jpg?path=www.udttaxzx.buzz/uploads/cp/202011051515129412815514561.jpg" alt="阛_? width="215px" height="161px" /></a><a href="/supply/140.html" title="阛_? rel="nofollow">阛_?/a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- foot 底部区域 开?--> <div class="foot_box"> <div class="main"> <ul class="online"> <iframe src="/pages/message/message_edit.aspx" frameborder="0" style="width:600px;height:400px; margin-left:-20px;background-color=transparent" allowtransparency="true"></iframe> </ul> <ul class="contact"> <li class="li_1">联系我们 Contact Us</li> <li class="li_2"> <p>公司地址Q石家庄桥东区大径街鼎嘉府邸4?单元301</p> <p>联系电话Q?00-004-6966</p> <p>服务手机Q?3933881302   24 Hours 服务 <br> E-mailQ?366895510@qq.com <br /><a title="时代互动" target="_blank" rel="nofollow">技术支持:时代互动</a> <br /> <strong>热门城市推广: </strong> <br />矛_庄拓展培训选择我们更专?拓展训练公司zd{划,主题zd{划矛_庄拓展训l?户外拓展训练,拓展培训,户外拓展训练公司{品质优良的服务Q欢q来电咨询! </p> <!-- <p>Q  QQ?366895510 </p>--> </li> </ul> <ul class="ewm"> <!-- <li> <p><img src="/template/NEST60003/Images/h_ewmt.jpg" title="20160811147090625413.png" alt="我的二维码_8.png">官方微博</p> </li>--> <li> <p><img src="/template/NEST60003/Images/h_ewmt.jpg" title="20160725146943856811.jpg" alt="qrcode_for_gh_4f16adb53a83_258_副本.jpg">微信公众?/p> </li> </ul> </div> </div> <div class="foot_content"> <div class="text">Copyright ? 2003-2019 沛_金航U企业管理咨询有限公? ALL RIGHTS RESERVED 备案?<a target="_blank" style="color:#fff;"> 冀ICP?6029724?1 </a></div> </div> <!--<script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script>--> <script type="text/javascript" src="message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="28155"></script> <a href="http://www.udttaxzx.buzz/"><span class="STYLE1">qqϷ齫</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.154364.tw">ʱʱʶֲͼ</a> <a href="http://www.798365.tw">pk10Ǻֵ©</a> <a href="http://www.pvevqb.tw">ڻƽ̨ļҺ</a> <a href="http://www.kivkte.tw">agƽ̨</a> <a href="http://www.txknad.tw">齫ǧ</a> <a href="http://www.jdgdjh.tw">˫ɫ׼ɱŷɱ</a> <a href="http://www.622751.tw">Ͽ10ֿ63</a> <a href="http://www.200576.tw">pk10˹1ڼƻ</a> <a href="http://www.868177.tw">ʽһǧ</a> <a href="http://www.645110.tw">nbaȷ</a> <a href="http://www.glixro.tw">رֽô</a> <a href="http://www.rzftfy.tw">齫Ƽѧ</a> <a href="http://www.tpfnou.tw">թϴַ</a> <a href="http://www.477921.tw">лƱٷվ-Welcome</a> <a href="http://www.364397.tw">Ʒһعʽ</a> <a href="http://www.893815.tw">ֲʿʾ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>